Joker - оСРЭ хЛОПНБХГЮРНПЮ

цКЮБЮ 4.

мЮВЮКН

Жйчач 4

ПОЧЛЪНЕОЪМЛЧЙЩЛЬЕ ЧЪНЕИПЬ ОЧЮМПЬ Ъ ЙВДЩКУ


Ъмдеотчлуе илужу

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]


 

..."Юецдехъпаеллмъпщ юецкмйауз амцйвюу нчбе, летейу лчъьшелуе чйбяшус а куое у мюочшелуз клмжус лчомдма и Юмжя.
Йябэе пеюе ъчкмжм ъеюз очцоеэупщ мп жоесч, летейу очюма мъамюмдупщ мп очюъпач..."

(Чаач Уъччи Ъуоул)

 

Кь мюочпуйуъщ ъ амномъмк "Бпм нмдочцякеачепъз нмд Почлънеоъмлчйщлмх очюмпмх?" и леъимйщиук нъусмймжчк у номъпм и йвдзк, улпеоеъявшукъз нъусмймжуех. Нмбпу ам аъес ъйябчзс мпаеп юьй нмсмтук: "Ыпм ъазцчлм ъ жмймпомнльк дьсчлуек, мньпмк уцкелелльс ъмъпмзлух ъмцлчлуз у пмкя нмдмюлме." Ичтепъз, бпм нм мплмэелув и ыпмх пеке, я ънефучйуъпма у леънефучйуъпма ъймтуйъз леиух ъпеоемпун, нмыпмкя кь ноедйчжчек ъйедявшух пецуъ:

Очюмпч у (бпм лчуюмйее ачтлм) туцлщ ичтдмжм беймаеич а ичтдьх кмкелп аоекелу кмтеп юьпщ Почлънеоъмлчйщлмх, п.е. аьсмдзшех цч ноедейь улдуаудячйщлмжм мньпч у ъмедулзвшехъз ъ туцлщв Куоч у а неоетуачлуу у (бпм ле келее цлчбукм) а нмъпяничс. Дчйее кь мюъядук леимпмоье жочлу ыпмжм пецуъч ноукелупейщлм и пмкя, ичимх юь кмжйч юьпщ туцлщ у очюмпч нъусмпеочнеапч.


<< и лчбчйя ъпочлуфь

1.

Нмцуфуз дехъпаупейщлм Почлънеоъмлчйщлмх очюмпь пчимач: "Кмз очюмпч ъ дояжук беймаеимк -- ыпм, ноетде аъежм, бчъпщ кмех ъмюъпаеллмх туцлу. Кле феллм ле уцкелупщ имжм-пм, ч номтупщ ыпмп мпоецми туцлу кчиъукчйщлм аляпоелле беъплм у юецяноеблм. Дйз келз ачтлм пм, юядяп йу кму дехъпауз ъмжйчъмачль ъ Куомк, юядеп йу лч ичтдьх кмх эчж Юйчжмъймаелуе? (Ч еъйу леп, пм Цчбек кле дейчпщ ыпм ?).

Ч цлчбуп кле ачтлм юьпщ амъноуукбуаьк лчъпмйщим, бпмюь ыпм Юйчжмъймаелуе уйу ежм мпъяпъпауе очцйубчпщ."[1]


[1] Лемюсмдукм нмклупщ, бпм Куо -- дулчкубеъичз ъуъпекч у ичтдьх эчж а лек -- цчлмам, пм бпм юьйм а ъмжйчъуу ъ Куомк абеоч, мплвдщ ле мюзцчпейщлм юядеп чдеиачпльк ъежмдлз.

Почлънеоъмлчйщлчз очюмпч -- ыпм имждч пеочнеап неоетуачеп у цлчеп нм ъчкмкя юмйщэмкя ъбепя, бпм те мл лч ъчкмк дейе дейчеп у цчбек.


<< и лчбчйя ъпочлуфь

2.

А ноедьдяшех жйчае кь мпкепуйу, бпм дйз беймаеич, нмъазпуаэежм ъеюз Дясмалмх Ночипуие, луичиме дехъпауе, луичичз рялифуз ле ачтлее мъпчйщльс, аъе чюъмйвплм очалмфеллм (смпз, имждч мл дейчеп аьюмо, мл дехъпаяеп пчи, ичи юядпм пм, бпм мл дейчеп -- ъчкчз ачтлчз аешщ а Куое). Лм, ъкьъй укееп пм, бпм дейчепъз Феймъплм. Ъ ыпус нмцуфух йябэе цчлукчпщъз мплмъупейщлм юмйее номъпьк деймк (лчноукео еъпщ, смдупщ у п.н.), лм Феймъплм, бек цчлукчпщъз нъусмпеочнуех, лм ле юядябу фейьк. Очцлуфч ле а пмк, бпм пь дейчеэщ, ч а пмк Феймъпел пь уйу леп ноу дейчлуу (уйу смпз юь мюочшел и Феймъплмъпу). Дчйее: очюмпч ле уц Феймъплмжм ъмъпмзлуз (смпз юь ле мюочшеллчз и лекя) ле укееп ъкьъйч. Мюгзълелуе ноедейщлм номъпм -- ле укееп ъкьъйч пм, бпм и ъкьъйя ле мюочшелм (Ъкьъй неоетуачепъз пмйщим имждч пь -- Фейьх уйу яъпоекйел и ыпмкя). Очюмпч "леънефучйуъпч", лм беймаеич, яъпоекйеллмжм и Уъпуле, укееп юмйщэе ъкьъйч, бек "смомэежм ънефучйуъпч", а ъмаеоэелъпае айчдевшежм песлуичку у кепмдуичку, лм ле яъпоекйеллмжм и лех.


<< и лчбчйя ъпочлуфь

3.

И ъмтчйелув, чифелпь а ъмаоекеллмх нъусмпеочнуу ъкешель а ъпмомля алеэлус рмок, п.е. песлуи, ноуекма у песлмймжух. Ноу ыпмк аляпоеллее ъмъпмзлуе пеочнеапч у ъпенелщ мъмцлчллмъпу ежм дехъпаух мъпчепъз а пелу уйу цчпочжуачепъз мдлмюмим. Нм-аудукмкя, лу мдлч уц эуомим уцаеъпльс нъусмпеочнеапубеъиус Эимй ле оеэчеп амномъч мю "мюябелуу" пеочнеапч пмпчйщлмкя Мъмцлчлув, ъиамцлмкя нм аъек Номъпочлъпачк, ъ дйупейщлмх, номуцамйщлмх имлфелпочфуех алукчлуз (у, ъимоех аъежм, а ноулфуне ле кмтеп мюябупщ, еъйу нмд мюябелуек нмлукчпщ почдуфумллье ежм рмокь, ч ле туцлщ а нмъпмзллмх Ночипуие). Юец нмйлмжм, ъиамцлмжм Мъмцлчлуз леамцкмтлм Ноулзпуе ийуелпч у цлчлуе ежм Цчномъч (цчномъч аъежм ежм можчлуцкч). Ле айчдез нмйлмъпщв аъек ъамук можчлуцкмк, аъеку Номъпочлъпачку у Мюгекчку, пеочнеапя леиядч юядеп Ноулукчпщ ийуелпч у лемпиядч нмйябчпщ улрмокчфув м ежм Цчномъе (Цчномъ мп ичимх-пм бчъпу можчлуцкч ийуелпч пеочнеап номъпм ле ъкмтеп ночауйщлм амъноулзпщ, еъйу мл ле мъмцлчеп ъммпаепъпаявшух дучнчцмл ъамежм ъмюъпаеллмжм можчлуцкч (пчи, бпм аъе очцжмамоь м Ноулзпуу у м Цчномъе мъпчляпъз номъпм улпеййеипячйщлмх ънеияйзфуех -- ъехбчъ мбелщ клмжуе жмамозп ночауйщлье ъймач, лм кчйм ипм ыпук ъймачк ъммпаепъпаяеп).

Ле оеэчеп амномъч у якелуе нмйщцмачпщъз очцйубльку песлмймжузку у песлуичку, импмоье, лч неоаьх ацжйзд, ле поеюявп ябчъпуз а номфеъъе пеочнуу йублмъпльс мъмюеллмъпех пеочнеапч. Ле оеэчеп, пчи ичи яте ъчк аьюмо пмх уйу улмх песлмймжуу, пмжм уйу улмжм ояъйч пеочнуу, лчфейеллмъпщ лч пмп уйу улмх пун оецяйщпчпч (юядщ пм ълзпуе ъукнпмкч, ъчкмчипячйуцчфуз, мъмцлчлуе ноубул, ъмфучйщлчз чдчнпчфуз у до.), аъе ыпм лчийчдьачеп лч пеочнеапч имймъъчйщляв мпаепъпаеллмъпщ цч ыпмп аьюмо. А номпуалмк ъйябче пе "лупу", цч импмоье пеочнеап "деожчеп", кмжяп, ъ ичимх-пм аеомзплмъпщв, ноуаеъпу и лчояэелув жчокмлуу у ючйчлъч а ичиус-йуюм Номъпочлъпачс у Мюгекчс ийуелпч (ч цчмдлм, у ъчкмжм пеочнеапч), бпм, амцкмтлм, ъичтепъз ле ъочця у ле юядеп ъазцчлм ъ алеэлуку оецяйщпчпчку очюмпь.

Лчномпуа, а очюмпе мъмцлчвшежм ъеюз пеочнеапч кмжяп ноуъяпъпамачпщ ъмаеоэеллм йвюье песлуиу у песлмймжуу, аьъпочуачвшуеъз улдуаудячйщлм дйз ичтдмжм ийуелпч, улмждч ъмцдчвшуеъз ънефучйщлм дйз лежм, уъсмдз уц неоетуачлуз мбелщ жйяюмиус цчимлма у ацчукмъазцех у нмйлмжм, ъиамцлмжм мъмцлчлуз пеочнеапмк ъамежм можчлуцкч.

Нмд пчиук деауцмк нмънеэчп, амцкмтлм, нмднуъчпщъз клмжуе ыийеипуиу, лм цдеъщ аейуич амцкмтлмъпщ дйз ънеияйзфух. Улрмокчфуз. нм импмомх ыийеипуи аьъпочуачеп (ймжубеъиу уйу улпяупуалм) смд пеочнуу, кмтеп уъсмдупщ уц ъчкьс очцльс дмкулуоявшус мбчжма нъусуиу, мпдейщльс Номъпочлъпа у Мюгекма, бчъпублме мъмцлчлуе импмоьс кмтеп мэуюмблм ноулукчпщъз цч "удечйщлме очюмбее ъмъпмзлуе", "цеоичйм" у п.н.


<< и лчбчйя ъпочлуфь

4.

Цчномъ ийуелпч ъймтел, клмжмкеоел у ноедъпчайзеп ъмюмх Цчномъ аъежм можчлуцкч. Лч нмаеослмъпльх ацжйзд, Цчномъ мп очцйубльс Номъпочлъпа у Мюгекма кмтеп юьпщ очцльк, аийвбчз клмтеъпам номпуамоебух (ноубек, улмждч, ыпу номпуамоебуаье Цчномъь мп очцльс Мюгекма кмжяп аьочтчпщъз имлжояылплм). Пеочнеапя ачтлм яаудепщ цч ыпуку номпуамоебузку едульх ъкьъй, улпежочйщльх Цчномъ аъежм можчлуцкч у дчпщ екя эчлъ оечйуцмачпщъз пчи, бпмюь ле аьцачпщ дуъючйчлъ а феймк. И ъмтчйелув, ам клмжус нъусмпеочнеапубеъиус нмдсмдчс аьдейзепъз йуэщ ичичз-пм бчъпщ феймжм у очюмпч ъпомупъз уц цчятеллмжм Цчномъч.

Дехъпауз, импмоье ъмаеоэчеп нъусмпеочнеап, ежм нмцуфуз, моуелпчфуз у п.н. нмйлмъпщв цчауъзп мп ежм ънмъмюлмъпу амъноулзпщ у неоетупщ ийуелпч уъсмдз уц ъйедявшус яомалех:

ч) Беймаеи (ийуелп) мъмцлчепъз (ъимоее нмлукчепъз), ичи мпдейщльх мп Куоч можчлуцк у пеочнеап дехъпаяеп уъсмдз уц моуелпчфуу ъамех Эимйь уйу нм ноулфуня: "смбя" -- "нмйябчх".

ю) Беймаеи мъмцлчепъз (нмлукчепъз), ичи бчъпщ леимх ъуъпекь: ъекщз, оереоелплчз жояннч у п.н.

а) Беймаеи мъмцлчепъз, ичи ъмамиянлмъпщ мплмэелух мноедейеллмжм аудч (лчноукео кетйублмъпльс: ыкмфумлчйщльс, ылеожепубеъиус, имжлупуальс, нмаеделбеъиус у п.н.) Очюмпчз ъ пчиус нмцуфух, пеочнеап кмтеп мъмцлчачпщ уйу смпз юь нмлукчпщ, бпм ъ ежм нмдчбу цчняъичвпъз"ъуйь", импмоье а юмйщэех уйу келщэех ъпенелу мичтяп айузлуе лч юмйщэме имйубеъпам йвдех, ъупячфух, ъмюьпух. А йвюмк мюшелуу ичтдьх беймаеи айузеп мнмъоедмачллм, беоец ыпм мюшелуе у ежм оецяйщпчпь лч юмйщэме буъйм нмъйедявшус ъмюьпух, лм пеочнеапубеъичз ъупячфуз мпйубчепъз пек, бпм пеочнеап дейчеп ыпм ъ нмцуфух номреъъумлчйч у алмъуп бчъпм леуцкеоукм юмйее жйяюмиуе уцкелелуз, бек мюьблме мюшелуе; ъйедъпауек ыпус уцкелелух кмжяп ъпчпщ неоекель а туцлу клмжус йвдех, имлпчипуоявшус ъ ийуелпмк, а леимпмоьс ъйябчзс уцкелелуз кмжяп цчпомляпщ мжомкльх ъмфучйщльх ъймх.

ж) Беймаеи мъмцлчепъз ам аъех ъмамиянлмъпу мплмэелух у ацчукмъазцех ъм аъек Куомк (мплмэелух руцубеъиус. ылеожепубеъиус, ыкмфумлчйщльс, келпчйщльс, ъмюьпухльс, феллмъпльс у ъкьъймаьс). Уцкелзз смпщ бяпщ-бяпщ мдлмжм беймаеич, кь келзек (ле кепчрмоубеъиу, ч оечйщлм) аеъщ Куо. Беймаеи неоетуачепъз, ноу пчимк нмдсмде, ичи аьочцупейщ Аъейеллмх ам аъес ее чънеипчс. Пеочнеап, мъмцлчвшух ыпм, цлчеп, бпм лч ноуек и лекя мюочшчепъз Аъейеллчз а дчллмх пмбие номъпочлъпач--аоекелу (а пмк буъйе у мл ъчк, ичи лемпгекйекчз бчъпщ Аъейеллмх). А пчимк мъмцлчлуу номнчдчеп очцдейелуе лч пеочнеапч у ийуелпч, уъбецчеп дячйщлмъпщ, жочлуфч "З" у "Пь", Аъейеллчз "йебуп" ъчкч ъеюз. "Очюмбее ъмъпмзлуе" пчимжм пеочнеапч -- неоетуачлуе "ъйузлуз ъм Аъейеллмх" ам аъес дучнчцмлчс, пмпчйщлме Мъмцлчлуе, а импмомк оечйщлм (а мпйубуу мп кмдльс ъехбчъ ънеияйзфух лч ыпя пекя) уъбецчеп йублмъпщ пеочнеапч -- мл ноедейщлм чъъмфууомачл ъм аъек номуъсмдзшук (а мпйубуу мп дуъъмфууомачллмъпу, мпъпочлеллмъпу а озде нъусмпеочнеапубеъиус нмдсмдма), ноу ыпмк пеочнеап ле юмупъз "нмпеозпщъз" уйу "цчочцупщъз" бек-пм, неоелзпщ мп нчфуелпч ичимх-йуюм деъпояипуальх нчппеол, п.и. йублмъпу а ыпмп кмкелп номъпм леп у "цчочтчпщъз" леимкя.


<< и лчбчйя ъпочлуфь

5.

Имлеблм те, ъупячфуз, мнуъчллчз аьэе, имждч пеочнеап очюмпчеп, чъъмфууоязъщ ъм аъех Аъейеллмх, ъмаеоэеллм лецчяоздлч, нмпмкя, бпм Кчъпеома, ънмъмюльс лч пчимх яомаелщ очюмпь -- едулуфь у ъуъпекч мюябелуз, нмцамйзвшчз оечйуцмачпщ нмдмюлме Кчъпеоъпам поядмекич у улдуаудячйщлч, нмыпмкя дуъъмфучфуз у мпъпочлеллмъпщ -- юмйее юецмнчълчз дйз пеочнеапч нмцуфуз (пмте мбелщ ъймтлчз а ночипубеъимх оечйуцчфуу), смпз млч у ле ълукчеп мпаепъпаеллмъпу цч цчятеллме уйу уъичтеллме амъноузпуе Цчномъч ийуелпч.

Лм, пмйщим а ъйябче пмпчйщлмжм Мъмцлчлуз аъежм ъамежм можчлуцкч, я пеочнеапч нмзайзепъз амцкмтлмъпщ леуъичтеллм амъноулзпщ феймъпльх Цчномъ ийуелпч, амъноулзпщ у оечйуцмачпщ ялуичйщльх ъкьъй ичтдмх аъпоебу ъ ичтдьк ийуелпмк.

Амъноулзпьх пчиук мюочцмк Цчномъ зайзепъз Цчномъмк Куоч, ъ импмоьк Куо мюочшчепъз беоец дчллмжм ийуелпч; уцкелелуз, дмъпужляпье а оецяйщпчпе пчимх аъпоебу юядяп уцкелелузку аъежм Куоч, лчуюмйее чдеиачплье аъекя ъяшекя...


<< и лчбчйя ъпочлуфь

Ъмдеотчлуе илужу

 

  Joker - оСРЭ хЛОПНБХГЮРНПa оЕПБЮЪ ЯРПЮМХЖЮ оХЯЭЛН

(c) б.кЕАЕДЭЙН, 1999-2004

ЯРПЮМХЖЮ НАМНБКЕМЮ 13 ЛЮПРЮ 2003 Ц.

ДХГЮИМ: мХЙНКЮИ лЕПЙХМ, БЕАЛЮЯРЕП: лХУЮХК хЯЙПХМ

ЯЮИР miskrin.narod.ru